บริการห้องพักแบบค้างคืน  ริมทะเล  

ที่ตั้ง  ๓๙๒/๑  ม.๘  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรองที่พัก  คุณสุพจน์  พูลสวัสดิ์  ๐๘๙-๘๗๖-๙๓๓๖

 
     

บริการห้องพัก ริมทะเลอ่าวไทย  บริการให้เช่าเรือตกปลา

ที่ตั้ง  ๓๒๔  ม.๙  ต.หน้าสตน  อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช

สำรองที่พัก  ลุงไพ  ๐๘๗-๒๘๙-๐๑๑๗

                   ป้าพร  ๐๘๙-๘๑๔-๖๘๙๘

                   หญิง  ๐๘๑-๕๔๐-๒๙๓๓

 
     

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
     

 บริการอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม

 
     

บริการอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม

ที่ตั้ง  หาดจันทร์แจ้ง  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร  ๐๘๗-๕๒๒-๗๔๗๐,  ๐๘๖-๒๖๖-๑๖๔๑,  ๐๙๘-๘๒๗-๖๗๑๗

 
1