ที่อยู่  :  ๑๖๐  หมู่ที่ ๕  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญา  :  นวดแผนโบราณ

 

     

 ที่อยู่  :  ๗๐/๓๐  หมู่ที่ ๕  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญา  :  เล่นหนังตะลุง

โทรศัพท์  :  ๐๖๔-๐๔๒๖๘๔๐

 
     

 ที่อยู่  :  ๘๒/๑  หมู่ที่ ๕  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญา  :  ช่างไม้

โทรศัพท์  :  ๐๙๘-๗๒๙๐๖๓๓

 
     

 ที่อยู่  :  ๗๔/๑  หมู่ที่ ๕  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนนครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญา  :  ทำเคยปลา

โทรศัพท์  :  ๐๘๖-๒๗๗๙๗๑๓

 
     

 ที่อยู่  :  ๘๒/๑  หมู่ที่ ๕  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญา  :  ช่างไม้

โทรศัพท์  :  ๐๘๖-๖๙๓๕๙๒๐  

 
ยังไม่มีรูปภาพ
     

 ที่อยู่   :  ๒๓๐  หมู่ที่ ๓  ตำบลหน้าสตน  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญา  :  การทำกุ้งแห้ง

โทรศัพท์  :  ๐๙๘-๐๕๓๓๔๐๘