ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-2148 จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเก็บขยะในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โด ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ต.ค. 2561
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน เครื่องตัดหญ้าและครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ต.ค. 2561
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขรว.329 จำนวน 1 คัน และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กณ 7191 จำนวน 1 คัน ของกองคลัง เพื่อใช้ในการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ต.ค. 2561
544 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ต.ค. 2561
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2561
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ต.ค. 2561
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ หมู่ ๓ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ต.ค. 2561
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ หมู่ ๓ ต.หน้าสตน (คนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
01 ต.ค. 2561
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ต.ค. 2561
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93