ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การป้องกันการแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณีผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 พ.ค. 2564
2 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหน้าสตน
30
07 เม.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 ก.พ. 2564
4 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ก.พ. 2564
5 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์หลักเกณ์และวิธีการชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 ธ.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 พ.ย. 2563
7 ประกาศจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหน้าสตน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 พ.ย. 2563
8 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 พ.ย. 2563
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหน้าสตน ปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 ต.ค. 2563
10 ประกาศรับสมัครและรับคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
70
06 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24